Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky je předním univerzitním pracovištěm v ČR v oblasti aplikované geologie. Ústav je součástí geologické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ústav má přes 22 vědecko-pedagogických pracovníků zabývajících se hydrogeologií, inženýrskou geologií, geotechnikou, užitou geofyzikou a ochranou životního prostředí. Za více než 50 let výuky aplikované geologie na Univerzitě Karlově zde bylo vychováno více než 600 odborníků.

Výzkumná činnost ústavu je široká a zahrnuje řešení řady konkrétních projektů v oblasti problematiky podzemní vody, stavebnictví, ochrany životního prostředí, využívání přírodních zdrojů a stavby zemské kůry. Účast studentů na výzkumu ve formě samostatné práce v laboratoři či v terénu je samozřejmou součástí celého studia.
Ústav disponuje nejlépe vybavenou laboratoří mechaniky zemin v ČR a mezinárodně registrovanou radioizotopovou laboratoří pro určování stáří hornin, vod, přírodních a archeologických vzorků pomocí radiouhlíkového a tritiového datování.

Spolupracujeme s řadou institucí a firem, jejich neúplný seznam je uveden zde.

Oddělení hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky byla založena v roce 1952. V roce 1994 byla tato tři oddělení sloučena do společného ústavu. Mezi významné osobnosti oddělení patřil prof. Rudolf Běhounek, prof. Ota Hynie, prof. Jan Šilar a prof. Jiří Škopek.

tabloUHIGUG18-compressed

Hydrogeologie

Hydrogeologie je vědní obor, který se zabývá výskytem, původem, pohybem a vlastnostmi podzemní vody, jejím využíváním a ochranou. Hydrogeologové se uplatňují při průzkumu znečištění životního prostředí, při navrhování a provádění následných sanačních opatření, při vyhledávání a ochraně zdrojů pitné a minerální vody a při řešení dalších environmentálních úkolů, více zde.

Inženýrská geologie

Inženýrská geologie aplikuje poznatky ostatních geologických oborů při řešení praktických úkolů, především ve stavebnictví a územním plánování. Je vědním oborem na pomezí přírodních a technických věd. Inženýrští geologové se uplatňují při průzkumech pro některé, zejména náročnější druhy staveb (budov, mostů, tunelů, přehrad, dálnic aj.) a při jejich zakládání, při posuzování stability svahů a návrzích sanace nestabilních svahů. Poskytují také podklady pro územní plánování a podílejí se na posuzování vlivu staveb na životní prostředí, více zde.

Užitá geofyzika

Užitá geofyzika je aplikovaný vědní obor, který využívá měření přirozených i umělých fyzikálních polí ke zjištění stavby, složení a nehomogenit horninového prostředí pro účely základního geologického výzkumu, geologického mapování, průzkumu nerostných surovin a monitorování a hodnocení životního prostředí. Činnosti v oboru užité geofyziky zahrnují převážně terénní a laboratorní měření pomocí geofyzikálních přístrojů, zpracování dat a jejich interpretaci, současně však i teoretický výzkum, více zde.

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?