Naši úspěšní absolventi

Naši absolventi se uplatňují na odpovědných místech v soukromých firmách i výzkumných ústavech, s nadprůměrným finančním ohodnocením. Nemají problémy s pracovním uplatněním, protože zájem o tyto absolventy dlouhodobě převyšuje jejich počty. Projděte si medailonky našich absolventů, kde popisují podstatu jejich zaměstnání a každodenní činnost, kterou se zabývají. Uvidíte že jejich činnost je zajímavá, společensky přínosná, v kontaktu s přírodou a přitom vyžadující zalosti technických oborů a matematicko-fyzikálních základů.

RNDr. Jan Kukačka

Firma: Dekonta, a. s.

Pracovní náplň: Vystudoval jsem Hydrogeologii na Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky v roce 2005. V roce 2008 jsem obhájil rigorózní zkoušky na stejném ústavu. Od ukončení studií pracuji ve firmě Dekonta, a.s., kde jsem vystřídal řadu pracovních náplní. V Dekontě se zabývám jednak vývojem nových technologií v rámci projektů aplikovaného výzkumu. Na tomto poli společnost Dekonta spolupracuje s úspěšnými evropskými společnostmi a výzkumnými institucemi v oboru čištění kontaminované půdy a podzemní vody. Dále jsem se ve společnosti Dekonta podílel na vzniku technologické laboratoře, kterou jsem několik let vedl. Ta slouží k testování a ověřování environmentálních technologií ve čtvrtprovozním měřítku, což umožňuje navrhovat náročné environmentální a průmyslové technologie (např. termická desorpce, zplyňování odpadů, promývání kontaminovaných zemin, apod…). Jako projektový manažer mám v Dekontě na starosti i řadu komerčních zakázek, v rámci kterých řeším průzkumy kontaminovaných lokalit, vypracování rizikových studií a navrhování projektů čištění kontaminovaného prostředí. V neposlední řadě se v rámci zahraničních misí účastním projektů realizovaných v zahraničí. Jedná se o projekty realizované pro UNDP, UNIDO, EBRD a pro Českou rozvojovou agenturu. Na tomto poli se zabývám například vývojem a implementací monitorovacího systému dioxinů v podzemích vodách ve Vietnamu v rámci nápravných opatření následků vietnamské války, zaváděním nových metodik a postupů v čištění starých ekologických zátěží v Mongolsku nebo likvidací nebezpečných odpadů, především pesticidů v Africe na ostrově Sao Tome.

Mgr. Anna Sommerová

Firma: AQH s.r.o.

Pracovní náplň: Obor hydrogeologie jsem vystudovala v roce 2017. Již během studia jsem pracovala ve firmě AQH s.r.o., která provádí hydrogeologické průzkumy, nejčastěji pro liniové stavby jako jsou silnice či dálnice. Některé průzkumy se zaměřují na posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Práce
obnáší terénní měření a následné zpracování dat. V terénu realizujeme hydrodynamické zkoušky, jejichž výsledkem je charakteristika zvodnělého horninového prostředí. Další náplní mé práce je měření průtoků povrchových vodotečí či odběr vzorků podzemní a povrchové vody na chemický rozbor. Součástí terénních prací bývá evidence domovních studní, přijdeme tak do kontaktu s různým typem zajímavých lidí. Výstupem naší práce je vždy odborná zpráva obsahující geologické, hydrogeologické a hydrologické zhodnocení daného území. Práce hydrogeologa je velmi rozmanitá. Jedním z pozitiv této práce je čas strávený v přírodě na lokalitách napříč republikou.

Mgr. Karel Waska, Ph.D.

Firma: EPS biotechnology

Pracovní náplň: Jsem Karel Waska. Magisterské studium jsem dokončil v r. 2008 a do konce r. 2013 jsem studoval PhD. v oboru environmentální geomikrobiologie na Northern Illinois University nedaleko Chicaga. Během pěti let jsem seznal, že sice velké vlohy pro akademický výzkum nemám, zato mám ale poměrně solidní odhodlání, ergo – zdařilo se. Před návratem do ČR jsem rozhodil sítě po zdejších sanačních firmách a nakonec zvolil společnost menší, leč o to progresivnější. V EPS biotechnology jsem v r. 2014 začal jako samostatný řešitel s částí úvazku orientovanou na výzkum a mezinárodní spolupráce. Mojí první lokalitou byl kontaminační mrak č. 11 uvnitř aktivního petrochemického provozu ethylénové jednotky v UNIPETROLu Litvínov, kde jsme pro společnost AQUATEST zajišťovali technologicky pokročilou aplikaci metody ISCO (in situ chemické oxidace). Zajímavým úkolem bylo především dodržení veškerých bezpečnostních požadavků práce v zónách EX-1, při současném každodenním řízení exotermické reakce se vznikem těkavých organických látek v cílovém kolektoru . Neméně zajímavá byla i spolupráce s kolegy na geochemickém odželezňování důlních vod z jámy Koh-i-noor-II v Mariánských Radčicích s průtokem 150 l/s, nebo aktivace peroxodisíranu sodného (ISCO) v poli stejnosměrného proudu v rámci sanace části mraku č. 5. Dnes zastávám pozici dborného řešitele a Vedoucího mezinárodního výzkumu a krom spoluúčasti na sanačních zakázkách je mým úkolem především připravovat zahraniční spolupráce v oblasti výzkumu (např. EUREKA, H2020, EU LIFE – biotechnologie a ochrana ŽP) i zakázek (např. čištění kuvajtských podzemních vod po Válce v Zálivu).

RNDr. Václav Hájek

Firma: GeoTec-GS a.s.

Pracovní náplň: Vystudoval jsem obor inženýrská geologie v roce 2010. Nyní pracuji ve společnosti GeoTec-GS, a.s. na pozici geolog/geotechnik. Po dobu mojí praxe jsem zpracovával řadu geologických průzkumů především pro liniové stavby a pozemní zástavbu. Jednalo se o inženýrskogeologické průzkumy pro dálnice, silnice, železnice, bytové a administrativní budovy nebo těsnící podzemní stěny v různé fázi projektové přípravy. V menší míře pak vykonávám geotechnický dozor na stavbách, jako jsou přebírky základové spáry, dokumentace vrtaných pilot, nebo vyjádření ke stabilitě svahů. Podílel jsem se také na řešení tříletého výzkumného úkolu TAČR zabývajícího se bobtnavými zeminami. Od roku 2015 tvoří převážnou část mé práce expertní geotechnické posudky pro společnost Severočeské doly a.s. Jedná se o práce spojené s provozem a postupem povrchových hnědouhelných dolů Bílina a Libouš. Práce zahrnují mimo jiné stabilitní výpočty závěrných i provozních svahů lomu, geotechnický monitoring lomu nebo víceletý výzkumný úkol zabývající se vlastnostmi a chováním tělesa vnitřní výsypky lomu Bílina.

Mgr. Ondřej Kupa

Firma: OSVČ

Pracovní náplň: Na Přírodovědecké fakultě jsem vystudoval obor Aplikovaná geologie – Inženýrská geologie (2016), kterému předcházel obor Vodní hospodářství a vodní stavby (ČVUT, 2013). V průběhu studia a po jeho ukončení jsem získával pracovní zkušenosti v oboru vodního hospodářství, stavebnictví a geologie. V současné době se zabývám základním inženýrskogeologickým průzkumem pro stavby např. zakládáním objektů, ověřováním geologických podmínek, přípravou staveniště, stanovením radonového indexu. Zároveň působím v oblasti projektování a posuzování technickoinženýrských staveb – zdrojů vody, objektů hospodaření s vodou, čistíren odpadních vod a dalších hydrotechnických staveb.

Mgr. Jeroným Lešner

Pozice: Samostatný řešitel geologických prací

Pracovní náplň: Studium inženýrské geologie jsem završil v roce 2004 prací o důsledcích poddolování v severní Praze, která mi otevřela dveře řady odborných firem, státních institucí a stavebních úřadů. V praxi jsem postupně prošel všemi rolemi od kancelářské a terénní výpomoci, popisu vrtů, měření a vzorkování, dozoru při zakládání staveb a ražbě tunelů, přes tvorbu map až k výrobě vlastních měřících nástrojů, vymýšlení originálních stavebních postupů a psaní závěrečných zpráv. Samozřejmostí bylo naučit se potřebné zákony, technické normy a umět vysvětlit svůj názor i lidem bez technického vzdělání. Založil jsem kancelář GEOLEŠNER (dříve Geotechnik.cz), která se úspěšně etablovala na privátním trhu, působí tedy mimo státní zakázky a granty. Obracejí se na mě investoři a developeři výstavby bytových a kancelářských souborů, hal, nákupních center a průmyslových staveb, případně manažeři českých investic v rozvojových zemích. Předávají mi podklady svých projektů a já na základě studia map, zkušenosti a představivosti rozhodnu, jaké druhy vrtů, jak dlouhých a s jakými vyhodnoceními bychom v daném místě potřebovali provést, abychom získali odpovědi na všechny důležité geologické otázky při výstavbě. Protože přírodní poměry každé lokality jsou odlišné a každá stavba má i jiné nároky, je nutné každou nabídku připravovat pečlivě a na míru. Po získání zakázky rozdám dílčí úkoly spolupracovníkům a sám řeším odborné jádro prací. Průběžně kontroluji, zda naše výsledky směřují k potřebnému řešení. Jakmile jsou hotovy terénní a laboratorní práce, píši závěrečnou zprávu. Nakonec zprávu vytiskneme, dám na ni své kulaté razítko se státním znakem, podepíši ji a je odeslána společně s fakturou klientovi. Zvědavost a láska k přírodě a dobrodružství se mi tak staly profesí.

Mgr. Matěj Petružálek, Ph.D.

Instituce: Geologický ústav AVČR, v.v.i.

Pracovní náplň: Jmenuji se Matěj Petružálek a jsem zaměstnaný jako výzkumný pracovník v Laboratoři fyzikálních vlastností hornin Geologického ústavu AVČR, v.v.i.. K vědě jsem se dostal díky Ing. Boháčovi (mechanika zemin), který mi ve třetím ročníku magisterského studia Užité Geofyziky umožnil studijní pobyt pod vedením Profesora Johna Atkinsona, světové kapacity v oboru mechaniky zemin. Od té doby se zabývám aplikací seismických metod v experimentální mechanice hornin, tzn., zkoumám, jakým způsobem horniny reagují na působící napětí. V laboratorních podmínkách se horninové vzorky zatěžují v lisu (Obr. 1 a 2 a zkoumá se jejich odezva na působící napětí (Obr. 3 a 4). Například při křehkém porušování dochází ke vzniku mikrotrhlin doprovázeným uvolněním energie ve formě seismických vln (mikro-zemětřesení). Analýza těchto velmi malých zemětřesení (velikost do 1 mm) nám umožňuje zkoumat proces porušování v mikroměřítku, například, pozorovat vývoj zlomové plochy v závislosti na orientaci horninové struktury (Obr. 5.)

RNDr. Tomáš Svoboda Ph.D.

Firma: 3G Consulting Engineers s.r.o.

Pracovní náplň: Magisterské studium inženýrské geologie jsem dokončil v roce 2006 a následně plynule navázal čtyřletým doktorským programem se zaměřením na mechaniku zemin a numerické modelování, jež jsem ukončil v roce 2011. Od ukončení studia pracuji ve firmě 3G Consulting Engineers s.r.o. Počáteční pozice výzkumného pracovníka se změnila na pozici dokumentačního IG geologa mechanizovaných a konvenčních ražeb na bázových tunelech Koralm a Semmering.

Předmětem inženýrskogeologické dokumentace mechanizovaných TBM ražeb je popis vlastností zastiženého horninového masivu, zhodnocení jeho kvality a chování při ražbě především v oblasti razící hlavy. Dále doporučení ohledně další ražby a především předběžného průzkumu, tj. realizace a vyhodnocení průzkumných předvrtů a navazující zhotovení inženýrskogeologické prognózy ražeb na následujících metrech tunelu. IG dokumentace a její vyhodnocení je v další fázi využito pro predikci ražeb v paralelní troubě. Pravidelně jsou výsledky dokumentace porovnávány s předpoklady před zahájením ražeb.

RNDr. Tereza Šmejkalová

Firma: SG Geotechnika a.s.

Pracovní náplň: Jako malá jsem milovala přírodní katastrofy a jako větší jsem chtěla rozumět krajinám, což mě přivedlo k inženýrské geologii. Od dokončení magisterského studia v roce 2009 pracuji jako inženýrský geolog-řešitel ve společnosti SG Geotechnika. Hlavní náplní mojí práce je plánování, příprava, řízení a vyhodnocování průzkumných prací. Spektrum řešených zakázek je poměrně pestré, ale stále mě nejvíce baví „katastrofy“ – zkoumání a zjišťování příčin různých problémů, jako jsou poruchy domů, deformace násypů nebo sesuvy svahů. Někdy je to práce až téměř detektivní, s rozsáhlým místním šetřením nebo pátráním ve specializovaných archivech a publikacích. Dlouhodobější zahraniční zkušenosti mám z Francie, kde jsem působila jako dozor průzkumných prací pro nové metro Grand Paris Express, a ze Slovenska, kde jsem byla spoluřešitelem podrobného průzkumu pro rozšíření dálnice D1 mezi Bratislavou a Trnavou. Mimo zakázkovou činnost se zabývám také vývojem šablon pro software na geologickou dokumentaci a jazykovými i věcnými korekturami odborných textů. Od roku 2015 mám na fakultě několik přednášek jako externista v rámci předmětu Inženýrská geologie.

RNDr. Pavla Hrubcová, Ph.D.

Instituce: Geofyzikální ústav AV ČR

Pracovní náplň: Pavla Hrubcová vystudovala užitou geofyziku na Přírodovědecké fakultě UK, doktorské studium absolvovala na Matematicko-fyzikálnífakultě UK. Od roku 1999 pracuje v Geofyzikálním ústavu AV ČR, kde se zabývá šířením seismických vln a modelováním strukturních vlastností zemské kůry a svrchního pláště. V rámci mezinárodního projektu působí také na Přírodovědecké fakultě UK.

K její náplni práce patří zpracování ainterpretace seismických dat z aktivních a pasivních experimentů, řeší stavbu kůry a svrchního pláště z
rojové i indukované seismicity, klade důraz na tektonické interpretace. Zabývá se modelováním dat pomocí paprskových metod (kinematicky,
porovnáváním časů příchodu seismických vln) i pomocí výpočtu komplexního vlnového pole (dynamicky, sledováním amplitud seismického záznamu). Pracuje s daty v Českém masívu, v Západních Karpatech, či v okolí Anatolského zlomu na území Turecka. Rojovou seismicitu řeší v oblasti západních Čech a přilehlém Vogtlandu v Německu. Seismické vlny, které jsou vyvolané zemětřeseními nebo umělými zdroji, nesou informaci o fyzikálních vlastnostech zemského prostředí a dynamických (tektonických) procesech. Procházejí prostředím a odrážejí se nebo lámou na strukturních rozhraních. Sledování jejich směru, odrazu či rychlosti šíření umožňuje zjistit složení zemské kůry a pláště i jejich tektonický vývoj.

Mgr. Jaroslav Jirků

Firma: G IMPULS Praha spol. s r.o.

Pracovní náplň: Magisterský obor užitá geofyzika jsem vystudoval v roce 2011 po předchozím bakalářském studiu všeobecné geologie. Ke studiu tohoto oboru mě přivedl vyžadovaný a aplikovatelný základ z většiny přírodovědných oborů (fyzika, chemie, biologie…) a záliba v řešení úkolů spjatých s terénními pracemi v kombinaci se zpracováním dat na výpočetní technice. V počátcích své kariéry jsem se na pracovních úkolech podílel jako člen technické skupiny s následným základním spracováním dat. Po dokončení akademického studia a získání odborné certifikace u MŽP jsem mohl začít řídit samostatně projekty jak u nás, tak v zahraničí. Portfolio řešených úkolů naší společností je rozmanité a značně široké, pokryvá především inženýrskou problematiku, hydrogeologické problémy, otázky sanace území, geologické mapování a mnohé další. Řešení projektu vždy spočívá v provedení vhodného terénního měření, rešerši archivních zdrojů dat, jejich zpracování a vytvoření finálního výstupu v podobě závěrečné zprávy. V poslední době bych jako příklad řešených úkolů uvedl archeologické měření v Arménii, kontrolu integrity hrází ve Spojeném království nebo geofyzikální výzkum kandidátských lokalit pro hlubinné úložiště v ČR (lokalita Kraví hora).

RNDr. Pavel Kratochvíl

Firma: MND a.s.

Pracovní náplň: Po ukončení magisterského studia se zaměřením na seismiku v r. 2006 jsem nastoupil do společnosti MND a.s. zabývající se těžbou ropy a plynu, ve které působím dodnes. Tato firma má jako jediná v ČR vybavení a know-how pro pokročilé 3D zpracování seismických dat, které se provádí na nejnovějším CGG vybavení na pobočce v Brně.

Naší (a tudíž i mojí) hlavní pracovní náplní je zpracování dat naměřených v poli do formy tzv. seismických řezů, které slouží geologům při vyhledávání nových ložisek a jsou v tomto ohledu nejdůležitějším materiálem. Občas je v mé pracovní náplni i návrh a dozorování polních seismických prací v terénu, a to jak v ČR tak na Ukrajině, kde má naše společnost taktéž těžební aktivity. Díky neustálému vývoji metod zpracování, častým školením a terénním výjezdům je to práce barvitá, nemonotónní a zajímavá.

RNDr. Martin Procházka

Firma: AQUATEST a.s.

Pracovní náplň: Vystudoval jsem obor užitá geofyzika v roce 1983. Po ročním působení na fakultě pod vedením Prof. Mareše jsem nastoupil do firmy Stavební geologie n.p., z níž se v revolučním roce 1990 oddělila celá řada subjektů, mimo jiné nově vzniknuvší firma AQUATEST a.s., na jejíž privatizaci jsem se malým dílem podílel. Od roku 2000 zastávám funkci ředitele divize karotáž, po dvě volební období jsem byl členem dozorčí rady firmy. V průběhu své praxe jsem se podílel na stovkách projektů doma i v zahraničí, byl jsem řešitelem řady z nich. Po ukončení období státních zakázek regionálních hydrogeologických průzkumů a velkoryse pojatých průzkumů ložisek uhlí v SHR po roce 1990, kdy řada konkurenčních firem ukončila svoji činnost, bylo potřeba najít pro karotáž nové místo na trhu. Rozhodl jsem se tehdy s kolegy přeorientovat strukturu a zaměření karotážních prací na velké sanační zakázky (vojenský prostor Milovice po odchodu Sovětské armády, areály velkých závodů: Spolchemie, Spolana a desítky dalších). Na špičkovou úroveň byla po roce 2010 povýšena karotážní metodika pro účely IG průzkumu (dálnice, tunely, metro, zakládání velkých staveb, průsaky vody), která získává v posledních letech široké uplatnění doma i v zahraničí. Nejnověji se daří aplikovat stále více karotáž pro vodárenské účely (revize funkčnosti jímacích vrtů, návrh regenerace, kontrola účinnosti nápravných prací). Jako hlavní řešitel karotážní části zakázek pracuji od roku 2003 na řadě velkých výzkumných úkolů (rekonstrukce sítě pozorovacích vrtů ČHMÚ 2003-2018, Rebilance podzemních vod ČR 2014-2016, řada výzkumných úkolů souvisejících se záměrem vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu). Podílel jsem se též na řešení řady zakázek v zahraničí (např. Itálie, Gruzie, jižní Osetie, Irán, Španělsko, Norsko).

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?