Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Albertov 6, Praha 2 (držitel povolení SÚJB)

pořádá ve dnech 20.5.2019 – 22.5.2019 v rámci celoživotního vzdělávání UK kurz

STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKŮ

Kurz zabezpečuje odbornou přípravu vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření ve smyslu zákona č. 263/2016 Sb. (atomového zákona) a vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) č. 409/2016 Sb. Kurz je podkladem pro udělení povolení SÚJB pro uvedenou činnost v ČR.

Náplň kurzu

Náplní kurzu jsou údaje o legislativě, radonovém programu ČR, radiační ochraně, radioaktivitě hornin, radonu a jeho fyzikálních vlastnostech, metodách detekce jaderného záření a radonu, přístrojích a kalibraci přístrojů, metodice a postupu stanovení radonového indexu pozemků v ČR podle doporučení SÚJB 2016, mapách radonového rizika, ukázky přístrojů a technických zařízení, ukázka terénního měření radonu v zeminách a stanovení plynopropustnosti zemin, výpočty k problematice radonu a konzultace.

Informace o organizaci kurzu a přihláškách jsou na web stránkách fakulty pod položkou „Studium – Celoživotní vzdělávání – Specializační kurzy – Stanovení radonového indexu pozemků“.

Přihlášky

Přihlášky s úplnou identifikací a e-mail adresou žadatele lze podat do 1.5.2019 na kontaktní adresu vedoucího kurzu:

Prof. RNDr. M. Matolín, DrSc. e-mail: matolin@natur.cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze tel.: 221951545

Přírodovědecká fakulta Fax:221951556

Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky

Albertov 6, 128 43 Praha 2

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?