Výzkumný projekt „Mechanismus porušení a snížení jeho rizika u základů větrných elektráren zatížených extrémními klimatickými podmínkami“ řešený ve spolupráci s Zhejiang University, podporovaný programem Inter-Excellence, podprogramem Inter-Action při MŠMT. č. projektu LTACH19028

Řešení české části výzkumného projektu se zaměřuje na studium cyklického chování zemin základové půdy a na jeho numerické modelování. Využívá se přitom know-how na straně řešitelského pracoviště, které je vůdčím pracovištěm na vývoj pokročilých hypoplastických modelů pro zeminy v mezinárodním měřítku. Cyklické chování bude studováno ve speciálně navrženém triaxiálním přístroji, kdy bude zemina cyklicky zatěžována za různých počátečních stavů, pro různou amplitudu zatěžovacích cyklů a pro různé dráhy napětí. Numerické modely budou vyvíjeny na dvou teoretických základech. Prvním bude využití existující koncepce intergranulárních přetvoření, která bude obohacena o nově vyvinutou metodu „ISA“. Druhým bude využití modelů explicitní cyklické akumulace, které umožní předpovídat odezvu konstrukce při velkém množství cyklů.

©2023 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?