Výzkumný projekt: Paleoekologická rekonstrukce globálních environmentálních změn na počátku mladšího dryasu řešený ve spolupráci s University of Alaska – Fairbanks, podporovaný programem Inter-Excellence, podprogramem Inter-Action při MŠMT. č. projektu LTAUSA19141.

Řešení české části bilaterálního výzkumného projektu se zaměřuje na studium environmentálních změn na počátku mladšího dryasu (asi 12800 cal. yr. BP), a to prostřednictvím analýz jezerních sedimentů. Sedimenty pocházejí z lokalit ve střední Evropě (zejména Šumava) a ve střední Aljašce (spolupráce s dr. Nancy Bigelow, University of Alaska, Fairbanks, a jejím týmem). Mladší dryas byl závěrečný chladný výkyv na konci poslední doby ledové a zásadně ovlivnil vývoj tehdejší přírody i lidskou historii. Pozornost věnujeme tehdejším přestavbám paleoekosytémů představovaných jezery a jejich povodími a příčinám těchto přestaveb. Vedle změn diverzity a zastoupení indikačních druhů organismů sledujeme v sedimentu též chemickým záznam a doklady nejrůznějších disturbancí. Stavíme zejména na know-how českého týmu (UHIGUG; Biologické Centrum AV ČR – Hydrobiologický ústav; Ústav pro životní prostředí PřF UK), které jsme získali během předcházejících projektů (MŠMT LK21303; GA ČR 17-05935S – LAYERS). Klasické paleolimnologické metody kombinujeme s pokročilým XRF, SEM, tefrochronologií, měřením magnetických vlastností sedimentů a dalšími přístupy.

Doba řešení projektu: listopad 2019 až prosinec 2022

Řešitel: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.

Spoluřešitel: prof. RNDr. Evžen Stuchlík, CSc.

Vedoucí amerického týmu: dr. Nancy Bigelow, University of Alaska, Fairbanks, USA

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?